REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, działający pod adresem chemiadomyjni.com.pl (zwany dalej: Sklepem Internetowym), prowadzony jest przez EURO-EKOL Myjnie bezdotykowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, KRS: 0000723726,  NIP: 7282828327, REGON: 369718846, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej: Euro-Ekol), e-mail: zamowienia@euro-ekol.com.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Klientem lub Kupującym, może być osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawne przyznają zdolność prawną. Klient może być jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 26 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, lub konsumentem, jeśli będzie osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tę osobę.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Sprzedawcą, jest spółka Euro-Ekol.

Warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy tylko tych Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego) oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej chemiadomyjni.com.pl

Treść regulaminu, materiałów promocyjnych i marketingowych traktować należy jako zaproszenie do składania oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w szczególności zaś – przedstawione w Sklepie Internetowym obrazy (zdjęcia) i opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zamówienia w Sklepie Internetowym chemiadomyjni.com.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

§ 2. UMOWA SPRZEDAŻY

Przedmiotem transakcji umowy sprzedaży są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako dostępne w magazynie względnie dostępne u producentów.

Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, nie posiadają wad i mogą być objęte gwarancją producenta.

Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że zaproszenie do składania ofert przez Kupujących stanowi inaczej.

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę VAT).

Prawo własności sprzedawanych towarów przechodzi na Kupującego jedynie z chwilą uiszczenia całości ceny wraz z pozostałymi kosztami, jakie Kupujący zobowiązany jest ponieść, tj. kosztami przesyłki lub pobrania.

§ 3. ZAMÓWIENIA

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie towarów, jakie zamierza nabyć Kupujący i zatwierdzeniu przycisku „do koszyka”, a następnie – finalizacji zamówienia poprzez zatwierdzenie przycisku „przejdź do kasy” i postępowaniu zgodnie z oznaczonymi tam instrukcjami (np. określenie sposobu dostawy i sposobu płatności, itp.). Złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą zatwierdzenia funkcji „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych: imienia i nazwiska, firmy (nie dotyczy konsumentów), numeru NIP (nie dotyczy konsumentów), dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby oraz dodatkowo względnie adresu do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Jeśli Kupującym będzie konsument, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Sprzedawca będzie zobowiązany podać Kupującemu następujące informacje: główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Klientem; łączną cenę za towar wraz z pozostałymi opłatami; dopuszczalne sposoby dostarczania towaru oraz akceptowalne sposoby płatności.

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionych towarów na swoim magazynie oraz u producentów. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego.

Po dokonaniu weryfikacji, Sprzedający generuje email na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz niezbędne instrukcje, a w szczególności dotyczące sposobu płatności oraz konieczności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego:

w przypadku płatności przelewem – numer konta. W tytule przelewu należy umieścić nazwę firmy Kupującego (w przypadku Kupujących będących konsumentami imię oraz nazwisko) oraz podany w emailu numer zamówienia.

w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru. W tej wiadomości elektronicznej znajdować się będzie również link – adres strony internetowej, umożliwiający Kupującemu potwierdzenie zamówienia. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego, niezależnie od faktu jego opłacenia przez Kupującego, jest równoznaczne z niezłożeniem zamówienia.

Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest momentem, w którym pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (zwłaszcza z jego winy, tj. np. błędny numer telefonu lub email) w ciągu 48 godzin, Strony uznają, że nie zostało ono złożone. Sprzedawca będzie ponadto uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

Termin zapłaty przy wyborze sposobu płatności przez przelew wynosi 7 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku nieuiszczenia przez Klupującego należności w terminie określonym powyżej, Sprzedający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić.

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma 3 (trzy) dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożenia zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia lub zamówienia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

Cena zamówienia podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia i realizacji zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, może ulec zmianie o czym Sprzedawca poinformuje Klienta; w takim razie odpowiednio stosuje się ust. 8. Do ceny zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki.

Kupującemu, będącemu konsumentem, Sprzedawca, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przekazuje, w formie mailowej, potwierdzenie jej zawarcia, wraz z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer konta: …………………………………. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedawcy.

Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania. Kupujący płaci za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności. Uwaga! Opcja ważna tylko w przypadku przesyłek gdzie kwota pobrania nie przekracza 5000 zł brutto.

Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl, który umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do systemu Przelewy24.pl (otworzy się nowe strona www w przeglądarce.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty pobrania.

§ 5. WARUNKI DOSTAWY TOWARU

Termin wysyłki towarów uzależniony jest od kilku czynników:

Przy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, czas wysyłki jest naliczany od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

Jeżeli zamówienie zostało złożone po godzinie 13:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi: PEKAES, TNT oraz InPost. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i widoczne w momencie składania zamówienia przez Kupującego (jeszcze przed potwierdzeniem zamówienia).

W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do Sprzedawcy. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę sprzętu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z dokonaną przesyłką jak również związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór.

§ 6. GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedawcę lub producenta danego produktu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, a w szczególności – okresowych wymian części eksploatacyjnych.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na druku karty gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dostarczonej Klientowi razem z produktami.

Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towaru do Sprzedawcy lub na adres producenta produktu na koszt Klienta.

W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Klient zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.

Sprzedawca, w ramach odpowiedzialności z wynikającej z tytułu udzielonej przez siebie gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych korzyści i kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem urządzenia.

W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedawca postąpi zgodnie z postanowieniami udzielonej gwarancji, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jej zaistnienia, z zastrzeżeniem, że postanowienia gwarancji mogą przewidywać odrębne ustalenia dotyczące np. charakteru wad, terminów zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji oraz terminu, na jaki została udzielona Jedynie Sprzedawca jest uprawniony do wyboru sposobu usunięcia wady.

Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność Sprzedawcy oraz uprawnienia Kupującego będącego przedsiębiorcą, wynikające z istnienia w sprzedanym towarze wad fizycznych lub prawnych (rękojmia za wady fizyczne lub prawne).

Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych towarów, bez podania przyczyny. Kupujący, będący konsumentem, który wykona prawo do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy towaru w stanie niezmienionym, w szczególności – w nienaruszonym i nieotwartym opakowaniu. Kupujący, będący konsumentem, wykonujący prawo do odstąpienia od umowy, może zwrócić towar jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jakie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentowi, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Koszty związane z odstąpieniem od umowy sprzedaż ponosi Kupujący będący konsumentem, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy.

Kupujący, będący konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli dokonuje zakupu towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której dokonuje zakupu rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. FUNKCJE I CEL OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM SKLEPU INTERNETOWEGO. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Podstawowym zagrożeniem, czyhającym na każdego użytkownika sieci Internet (w tym zwłaszcza osób korzystających z różnorakich usług świadczonych drogą elektroniczną) jest możliwość „zainfekowania” jego systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie – zwłaszcza tzw. oprogramowanie złośliwe, tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych niezbędne jest, by Kupujący zaopatrzył swój system teleinformatyczny, zainstalowany na komputerze, który wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy program firewallowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym zwłaszcza z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do Sklepu Internetowego (np. ataki na jego witryny), jak i Kupujących. Kupujący musi mieć świadomość, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii i systemów, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

Sprzedawca informuje, że w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, nie będzie wprowadzał oprogramowania ani zbierał danych, które nie są składnikiem Sklepu Internetowego, ani które nie są niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz do należytego wykonania umowy sprzedaży.

Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego:

przeglądarka internetowa, np. Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge

włączona obsługa plików „cookies”.

Kupujący nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego celem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

W razie zgłaszania przez Kupującego reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, interakcji systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się Kupujący jak i reklamacji dotyczących złożenia zamówienia, uiszczenia płatności oraz realizacji zamówienia.

§ 8. OCHRONA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Euro-Ekol.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów, zakresu, podstaw i zasad ich przetwarzania wskazane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu internetowego. 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

Sklep internetowy i jego poszczególne elementy podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Klient nie jest uprawniony do kopiowania Sklepu internetowego, z wyjątkiem przypadków, w których zachowanie takie jest dopuszczalne na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane z działem Sklepu internetowego oraz ze świadczeniem Usług Klienta można złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@euro-ekol.com.pl 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer telefonu, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnej dostawy, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji, ewentualnie dołączyć dokumentację fotograficzną.

Euro-Ekol rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Euro-Ekol jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym zmian związanych z  wystąpieniem: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu Internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert zaproszeń do składania ofert, zmiany cen towarów dostępnych w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to jednak cen na towary, jakie zostały zamówione przez Klientów przed zmianą cen.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

Umowa sprzedaży, zawarta w ramach złożonego przez Kupującego zamówienia, podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby strony powodowej.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.